Bosses econòmiques per a formació i beques d’investigació 2024 Comitè Escèniques

març 15, 2024 | Formació i investigació

Suport econòmic per a la formació i la investigació per als socis i sòcies de Comitè Escèniques.
A) BORSES ECONÒMIQUES PER A FORMACIÓ. Aquesta modalitat disposa d’un total de 500 €. Se seleccionarà d’una a cinc sol·licituds. El mínim que s’atorgarà per projecte seleccionat serà de 100 €.
B) BEQUES D’INVESTIGACIÓ. Aquesta modalitat disposa d’un total de 2.000 €. Se seleccionarà d’un a dos projectes. El mínim que s’atorgarà per projecte seleccionat serà de 1.000 €. Aquesta modalitat té la possibilitat d’utilitzar un espai de treball durant un màxim de 60 hores.

CALENDARI

PUBLICACIÓ: 15 de març de 2024
TERMINI DE SOL·LICITUD: del 15 de març al 14 d’abril de 2024
RESOLUCIÓ: última setmana d’abril de 2024
EXECUCIÓ PROJECTE.
– Formació: entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024
– Investigació: entre l’1 de maig de 2024 i el 31 de gener de 2025.

Procediment: una vegada seleccionades les persones becades, es farà el pagament de la beca, mitjançant l’entrega d’un document de resolució amb les dades corresponents, i en qualsevol cas, sempre abans del 31 de gener de 2025.

 

A: BORSES ECONÒMIQUES PER A FORMACIÓ

Has rebut o tens pensat rebre algun tipus de formació durant 2024? Les borses econòmiques per a formació poden ajudar-te al finançament.
Objectiu: contribuir a la formació permanent de professionals de les arts escèniques mitjançant el finançament total o parcial de formació rebuda per socis i sòcies de Comitè Escèniques durant l’any 2024 (fins al 31 de desembre). El tipus de formació pot ser de qualsevol disciplina o matèria relacionada amb la creació escènica.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

● Trajectòria/CV de l’artista.
● Descripció de la formació i personal docent.
● Calendari de la formació.
● Despeses directes i derivades de la formació rebuda (matrícula, viatges, allotjament, etc.)

CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a la resolució d’aquesta modalitat es valorarà:
● L’aportació artística i pedagògica i el caràcter innovador del tipus de formació rebuda.
● Rellevància del tipus de formació dins de la trajectòria artística de la persona sol·licitant.
● Les beques rebudes d’aquesta mateixa modalitat en edicions anteriors de les persones sol·licitants. En cas d’empat, l’ajuda aniria destinada a la persona o persones que menys vegades hagen obtingut aquesta ajuda.

 

B: BEQUES D’INVESTIGACIÓ

Objectiu

Donar suport als processos d’investigació artística relacionats amb la pràctica escènica mitjançant el finançament parcial o total de les despeses derivades. Des de la Comissió de Formació i Investigació de Comitè proposem un espai i un temps de recerca, una experiència pràctica o teòric-pràctica que puga contribuir a desenvolupar i enriquir el llenguatge del creador/-a. Proposem un espai de prova-error, sense un objectiu productiu, que propicie o facilite la mescla de llenguatges, la sinergia entre artistes o actuants de diferents àmbits i disciplines.

Espais per a desenvolupar la investigació

Les persones becades tindran opció de treballar en espais de companyies o col·lectius de sòcies de Comitè, sempre que el seu projecte així ho requerisca. La duració màxima aproximada de l’ús d’aquest espai serà de 60 hores. Aquests espais no oferiran necessàriament cap dotació tècnica i els horaris d’ús hauran de ser consensuats segons la disponibilitat de l’espai.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR A LA SOL·LICITUD: PROJECTE D’INVESTIGACIÓ

CONTINGUTS QUE HAN D’APARÉIXER AL PROJECTE:
– Descripció, objectius.
– Motivacions per desenvolupar la investigació. Per què és important per a tu?
– Línies d’investigació.
– Metodologia/ferramentes a utilitzar.
– Trajectòria/Currículum de l’artista o col·lectiu i de les persones implicades en el projecte, si és el cas.
– Pressupost aproximat d’ingressos i despeses
– Calendari de treball.

 

COMPROMÍS DE LES PERSONES BECADES:

Espai d’intercanvi / Mostra final del procés

Al final del procés, la persona becada realitzarà una mostra privada, a la que podrà assistir qualsevol sòcia de Comitè, membre de la Comissió de Formació i dels espais de treball col·laboradors, sempre amb prèvia inscripció. Es contemplarà la possibilitat de convidar a alguna altra associació, persona o escola afí al projecte, sempre previ consens entre la persona becada i la Comissió de Formació.
En el cas de haver-hi més d’una persona becada, des de l’associació s’intentarà que les mostres es celebren el mateix dia i al mateix espai.
L’objectiu d’aquesta trobada serà compartir i fer partícips a diferents membres de Comitè dels processos d’investigació dels companys. El format de la presentació de la mostra serà lliure. Podrà ser de caràcter més expositiu o escènic i podrà haver-hi una part més dialògica, però dependrà sempre de la voluntat i de les necessitats de la persona becada.
Aquesta sessió serà gravada en vídeo junt a una breu entrevista al/la creador/-a que es farà preferiblement uns minuts abans del començament de la mostra i que servirà per a documentar l’activitat. El material audiovisual obtingut podrà ser utilitzat per a difusió de les Beques d’Investigació, sempre amb previ acord amb les persones participants i qualsevol sòcia de Comitè podrà tindre accés prèvia sol·licitud.

Memòria del procés

Les persones becades hauran d’entregar una memòria al voltant del procés executat, una vegada finalitzat el mateix. La Comissió de Formació facilitarà una guia orientativa senzilla per a la seua elaboració. El format d’aquesta memòria serà per escrit, però podrà anar acompanyada per imatges o enllaços amb informació complementària.

 

CRITERIS DE VALORACIÓ BEQUES D’INVESTIGACIÓ

Per a la resolució d’aquestes ajudes es valorarà:
● Qualitat en el contingut i la base teòrica del projecte. Exposició clara d’idees.
● El caràcter innovador i experimental, posant el focus en la prova-errada i no en el resultat final, que amplie el creixement artístic de la creadora o creador, tenint en compte la seua trajectòria.
● Les beques rebudes d’aquesta mateixa modalitat en edicions anteriors de les persones sol·licitants. En cas d’empat, l’ajuda aniria destinada a la persona o persones que menys vegades hagen obtingut aquesta ajuda.

 

POSSIBLES DUBTES:

– Es poden presentar dues o més persones d’una mateixa companyia a les borses econòmiques per a formació?
Sí que poden, però es tindrà en compte un repartiment just dels recursos de Comitè entre els diferents col·lectius i creadores sòcies de Comitè a l’hora de fer la resolució segons les sol·licituds presentades.
– Es poden presentar dues o més persones d’una mateixa companyia a les beques d’investigació?
Sí que poden, però es tindrà en compte un repartiment just dels recursos de Comitè entre els diferents col·lectius i creadores sòcies de Comitè a l’hora de fer la resolució segons els projectes presentats.
Ambdues beques no són necessàriament incompatibles.

+ INFO I DUBTES: formaciocomite@gmail.com

COMISSIÓ FORMACIÓ 2024

DESCARREGA LES BASES ACÍ