Àrees de treball

Comitè Escèniques

Intervenció Política

Comitè Escèniques representa els creadors i creadores d’arts escèniques davant les administracions públiques del País Valencià, participa i genera fòrums i trobades amb entitats públiques i privades per donar a conéixer les característiques dels professionals i defensar les seues necessitats, i elabora informes d’anàlisi i millora de les polítiques públiques i privades en matèria d’arts escèniques.

Projectes relacionats:

$

Estudi Sobre les Ajudes a la Creació

Formació i Investigació

Amb l’objectiu de contribuir a la formació permanent dels professionals i d’enriquir el seu creixement artístic, Comitè Escèniques desenvolupa tallers formatius al voltant de les diferents àrees creatives de les arts escèniques, dona suport econòmic i en forma de serveis i recursos a la formació contínua i als processos d’investigació de les creadores i creadors, i desenvolupa activitats que posen el focus en la investigació artística i la formació.

Projectes relacionats:

$

Tallers Formatius

$

Borses De Formació

$

Beques D’investigació

$

Jornades D’investigació i Pràctica Artística

$

Radar I

Producció i Mediació

Comitè Escèniques desenvolupa activitats dirigides a la creació i consolidació de públics, a la divulgació de les arts escèniques entre la ciutadania i a la defensa i promoció del dret universal a accedir a la cultura i participar-hi. Per això, du a terme activitats que generen connexions entre la ciutadania i els agents culturals a curt i llarg termini de forma propera, lúdica i adaptada a les característiques específiques de cada grup de població.

Projectes relacionats:

$

En 3 Temps

$

Connexions

$

Taller Planters

$

Aplec Creador-Es

$

Fira EsFERa

Difusió i Comunicació

Comitè Escèniques difon i visibilitza les arts escèniques, així com les activitats dels seus socis i sòcies i de la mateixa associació, amb l’objectiu d’enfortir la imatge i el valor de les arts escèniques per a la ciutadania, les administracions públiques i el sector privat. Desenvolupa activitats de trobada, diàleg, participació i divulgació entre associacions de professionals de les arts escèniques i amb altres entitats culturals i educatives.

Projectes relacionats:

$

En 3 Temps

$

Connexions

$

Fira EsFERa

Assessorament i Suport

Comitè Escèniques assessora els seus associats i associades al voltant de qüestions laborals, fiscals i legals, tenint en compte la idiosincràsia del sector i les peculiaritats de cadascun dels professionals i de les companyies; fomenta la creació de xarxes de suport mutu entre creadores i creadors, i potencia l’intercanvi, la col·laboració i la participació entre ells, de manera que s’enfortisquen els vincles professionals i personals.