ACTUALITAT

FESTIVALS ESCÈNICS VALENCIANS

Una reflexió de Comitè Escèniques

Comitè Escèniques, associació valenciana de creadores d’arts escèniques contemporànies, vol iniciar la publicació d’una sèrie de reflexions relacionades amb l’àmbit escènic valencià. La primera volem centrar-la en la política de festivals escènics.

Primerament, voldríem conèixer quins són els festivals depenents de la Generalitat. Per una part, per saber quin és l’objectiu de cadascun d’aquests i les àrees que cobreixen. I per una altra, per saber quins són els que han de seguir el codi de transparència i bones pràctiques de la Generalitat.

Volem apuntar que els festivals mixtes (Ajuntament-Generalitat o privats amb finançament majoritàriament públic) també formarien part de la política cultural pública i pensem que haurien de funcionar sota els mateixos paràmetres que els purament públics.

Aquest mapa ens permetria saber si s’està donant cabuda a tota la diversitat escènica existent al nostre territori. Algun festival està recolzant clarament les noves tendències escèniques? Pensem que cap d’ells ho fa essencialment.

És necessari que alguns dels inclosos al mapa de festivals públics i mixtes, generaren convenis amb altres festivals de l’estat i internacionals per programar propostes foranes innovadores, a més de crear sinèrgies i xarxes amb agents internacionals que puguen beneficiar les companyies i creadors valencians.

Respectar el codi de transparència i bones pràctiques, implicaria que les direccions artístiques dels festivals haurien de passar per concurs públic i que el seu càrrec tindria data de caducitat. Festivals que haurien de tindre una coherència programàtica avalada pel projecte presentat per la direcció artística. Implicaria, també, que han de respectar la qüestió de paritat en la seua programació, paritat en les direccions i autoria de les peces programades. Implicaria poder pagar dignament el treball de companyies i creadors participants, no propiciant la precarietat laboral. Implicaria que els seus pressupostos i els sous dels seus treballadors foren públics.

A més a més, voldríem animar a la Generalitat perquè alguns d’aquests festivals públics esdevingueren, en paral·lel a la seua funció d’exhibició, centres de producció, d’investigació i/o formació. Trobem fonamental que es decidisca quins de tots els festivals públics poden tindre aquestes finalitats complementàries.

I un apunt urgent i important sobre els festivals de gestió privada amb finançament públic: reclamem que tots passen per les diferents convocatòries d’ajudes públiques, i que cap d’ells siga finançat de manera directa i arbitrària.

Per acabar, una última reflexió: els festivals són generadors de comunitat i potenciadors d’activitat artística, educativa i social i no, exclusivament, motor econòmic o turístic.

28 de juny de 2017